DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolski

Online Boeken

 Aankomst: Datum kiezen
 Vertrek: Datum kiezen
 Kamers:

 Kamer  Volw. Kinderen
t/m 14
jaar
 #01


 
 

© TopDomizil Vacation Service GmbH

(Office) Platz vor dem Neuen Tor 1B
10115 Berlin
T:+49 (0)30 / 9 22 77 207
E: info@topdomizil.de
 
 

Algemene bedrijfsvoorwaarden

 

 

 

Algemene bedrijfsvoorwaarden (ABV) van TOPDOMIZIL Vacation Service GmbH voor de appartement opname overeenkomst

 1. Geldigheidsbereik
  1.1 Deze bedrijfsvoorwaarden gelden voor de overeenkomsten betreffende de wijze  van verhuur en overdracht van gemeubileerde appartementen voor woondoeleinden zowel als voor alle verdere verrichtingen en leveringen voor de klanten gedaan door TOPDOMIZIL Vacation Service GmbH, in het vervolg TOPDOMIZIL genoemd.
  1.2 Onderhuur of verhuur van de gehuurde ruimtes zowel als het gebruik ervan voor andere doeleinden dan beherbergen, benodigt de schriftelijke toestemming van TOPDOMIZIL.
  1.3 Bedriifsvoorwaarden van klanten worden alleen toegepast indien deze van tevoren schriftelijk met ons afgesproken en overeengekomen zijn.1.4 Indien de klant deze ABV niet heeft bij aanmelding, dan stuurt TOPDOMIZIL ze de klant toe met de reserveringsbevestiging. Spreekt de klant ze niet onverwijld tegen, dan is de overeenkomst met deze voorwaarden tot stand gekomen.
 2. Overeenkomst afsluiting, overeenkomstpartner en verjaring
  2.1 De klant geeft met zijn concrete reservering een verbindende verdragsovereenkomst aan aan TOPDOMIZIL.(volgens §§ 535ff BGB) De overeenkomst komt tot stand door de behandeling van de reservering door TOPDOMIZIL en de ontvangst van de door de klant overgedragen reserveringsbevestiging en
  • de ontvangst van de aanbetaling van de klant op de rekening van TOPDOMIZIL en/of
  • het doorgeven van de klant van zijn creditcardnummer met de vervaldatum aan TOPDOMIZIL.
  2.2 TOPDOMIZIL is vrij om de appartementboeking al dan niet schriftelijk te bevestigen. Een groepsboeking (vanaf 3 appartementen) wordt pas bindend na een schriftelijke bevestiging van de reservering door TOPDOMIZIL.
  2.3 De overeenkomstpartners zijn TOPDOMIZIL en de klant. In het geval een derde voor de klant heeft gereserveerd is hij samen met de klant, tegenover TOPDOMIZIL, verantwoordelijk voor alle kosten en verplichtingen ontstaan uit de overeenkomst, voorzover  bij TOPDOMIZIL geen aangewezen verklaring van de derde aanwezig is.
  2.4 Alle claims tegen TOPDOMIZIL verjaren principieel 1 jaar na het begin van de kennisafhankelijke regelmatige verjaringstermijn van § 199 Abs. 1 BGB.Schadevergoedingsclaims verjaren kennisonafhankelijk na 5 jaren. De verjaringverkorting geldt niet bij claims, die op plichtverzuim van het hotel betrekking hebben te wijten aan voorbedachte rade of door schuld.
 3. Verrichting, prijs, betaling, verrekening
  3.1 TOPDOMIZIL is verplicht, het door de klant geboekte appartement beschikbaar te hebben en de overeengekomen verrichtingen na te komen. Voor de hoeveelheid van de afgesproken verrichtingen is de verrichtingsbeschrijving van het desbetreffende aanbod, zo als deze overeenkomstgrongslag is geworden, zowel de hierop betrekking hebbende opgaven in de reserveringsbevestiging en in de huurovereenkomst bindend. TOPDOMIZIL stelt een of meerdere appartementen ter beschikking voor overnachting voor een concreet afgesproken aantal personen, verdere verzorging is er niet bij inbegrepen.
  3.2 In uitzonderingsgevallen is de verhuurder toegestaan, ter vervanging een appartement of een hotel in een andere gebouw te bemiddelen. Stemt de huurder hier mee in, heeft deze uitsluitend recht op overnachting in het aan hem bemiddelde gebouw. TOPDOMIZIL is in gevallen, waar TOPDOMIZIL niet zelf de verhuurder is, enkel als bemiddelaar in functie, de overeenkomst komt in deze gevallen tussen de de aanbieder van de verrichting/dienst en de huurder tot stand.
  3.3 De klant is verplicht, de voor het appartementgebruik en het gebruik van verdere diensten/verrichtingen, door de verhuurder geldende of overeengekomen prijs  te betalen. Dit geldt ook voor de door derden gebruikte verrichtingen en gemaakte onkosten.
  3.4 De desbetreffende verrichtingsprijs is een totaalprijs per appartement en komt voort uit het bij de verdragovereenkomst voor de overeengekomen huurtijd geldende huuprijsaanbod. De in de huurovereenkomst vastgelegde prijs geldt voor het gebruik van de aangegeven appartementen voor de overeengekomen verblijfsduur. Extra diensten/verrichtingen worden apart berekend.
  3.5 Voor een verkort verblijf gelden de prijzen overeenkomstig de aktuelle prijslijst.
  3.6 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de desbetreffende wettelijke btw.Is de tijd tussen overeenkomst afsluiting en overeenkomstinwilliging langer dan 12 maanden, en wordt de prijs voor dergelijke in de overeenkomst afgesloten verrichtingen in het algemeen verhoogd, dan kan de prijs zoals afgesproken in de overeenkomst ook aangepast worden, echter met niet meer dan 5% verhoogd worden.
  3.7 Verder kunnen de prijzen door de verhuurder veranderd worden, indien de klant na overeenkomst afsluiting noch wijzigingen wil aanbrengen in het aantal geboekte appartementen, het aantal personen, de verrichtingen van de verhuurder, of de lengte van verblijf van de gasten, en TOPDOMIZIL erin toestemt.
  3.8 Bij de afluiting van het huurcontract en ontvangst van de reserveringsbevestiging wordt direct een aanbetaling van 20% van de huurprijs verwacht. Bij enkele boekingen (tot max 2 appartementen) moet het bedrag hoogstens na 10 dagen en bij groepsboekingen (vanaf 3 appartementen) hoogstens na 14 dagen, na totstandkoming van het contact, bij TOPDOMIZIL binnen zijn.
  3.9 Is er tot aan die eikdag geen aanbetaling binnen gekomen, dan kan TOPDOMIZIL de overeenkomst ongedaan maken. TOPDOMIZIL kan vanaf dat moment het huurobject verder verhuren, een schadenvergoedingsaanspraak van de klant is uitgesloten.
  3.10 Als uiterste termijn is op de dag van aankomst de rest van de huurprijs te betalen. De uitreiking van de sleutel volgt daarna. Is bij aankomst de rest van van de huurprijs niet betaalt, en ook niet bij de sleutel uitreiking, dan is TOPDOMIIL gerechtigd de overeenkomst ongedaan te maken. TOPDOMIZIL kan vanaf dat moment het huurobject verder bemiddelen, een schadenvergoedingsaanspraak voor de klant is uitgesloten.
  3.11 Vanaf een verblijf van 28 nachten wordt de genoemde huurprijs onder 3.4,3.5,3,6 en 3.7 te betalen vanzelf de maandprijs. De huurprijs is voor de volgende maanden te betalen voor de 4e van elke maand.TOPDOMIZIL is gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beeindigen, indien de klant meer dan 7 dagen in betalingsverzuim is.
  3.12 De klant kan dit enkele met een rechtsgeldige of onbetwistbare vordering tegenover een vordering vanTOPDOMIZIL verrekenen, terugbetalen of verminderen.
 4. Veranderingen/surrogaathuurder
  4.1 Worden er op verzoek van de huurder veranderingen doorgevoerd, dan gebeurd dit kostenloos. Leiden deze veranderingen tot een verschuiving van het boekingstijdbestek, wordt dit gezien als het vervallen van het oorspronkelijke tijdsbestek en als een boeking van een nieuw tijdsbestek gezien. (zie ook onder 5). Veranderingen zijn op elk moment mogelijk.
  4.2 Tot aan het begin van de huurperiode kan de huurder zich door een derde laten vervangen, indien hij dit TOPDOMIZIL tijdig meldt. TOPDOMIZIL kan echter de wisseling van huurder tegenhouden, indien deze derde in strijd is met de wettelijke of bestuurlijke voorschriften.
 5. Afzeggen/annuleren van de klant (annulering)/ Geen gebruik maken van de verrichtingen/diensten van de verhuurder (No Show)
  5.1 De huurder kan met inachtname van de genoemde voorwaarden onder 5.2 en 5.3  op elk gewenst moment uit de overeenkomst stappen, de overeenkomst ontbinden.
  5.2 De ontbinding moet schriftelijk verklaard worden. Maatgevend is de ontvangst van de annulering bij TOPDOMIZIL.
  5.3 De ontbinding van de overeenkomst is op de dag van de ontvangst van de bevestiging kostenloos. Echter vanaf de volgende dag zijn er annuleringskosten aan verbonden zoals hier vermeld:
  • tot de 31e dag voor ingang van de huur 20% van de overeengekomen huurprijs.
  • tot de 30e dag voor ingang van de huur 35% van de overeengekomen huurprijs
  • tot de 15e dag voor ingang van de huur 50% van de overeengekomen huurprijs
  • tot de 07e dag voor ingang van de huur 80% van de overeengekomen huurprijs
  • Op de aankomstdag(begindag huur)/ of bij No Show, 100% van de overeengekomen huurprijs.
  5.4 Bij een onbeperkt verblijf vanaf 30 dagen geldt na de check in een opzeggingstermijn van 60 dagen.
 6. Annulering/opzegging door de verhuurder
  6.1 In zoverre een kostenloze annulering van de klant binnen een bepaald tijdsbestek schriftelijk overeengekomen is, is TOPDOMIZIL ook gerechtigd binnen dit tijdbestek de overeenkomst ongedaan te maken, indien er aanvragen van andere klanten naar de in de overeenkomst gemelde kamer/appartement is en de klant, na navraag van TOPDOMIZIL, van zijn recht op annulering niet afziet.
  6.2 Wordt een overeengekomen of een zoals een onder punt 3.8 verlangde aanbetaling ook na het verstrijken van een door TOPDOMIZIL aangepaste gedane termijn niet betaald, dan ook is TOPDOMIZIL gerechtigd de overeenkomst ongedaan te maken.(dit geldt ook voor de punten 3.9, 3.10 en 3.11)
  6.3 Verder is het TOPDOMIZIL toegestaan, om zakelijk gerechtvaardigde redenen het verdrag ongedaan te maken of op te zeggen, zoals in de volgende gevallen:
  • Overmacht of andere niet te verantwoorden redenen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken,
  • Als het appartement onder valse of misleidende voorwendselen betreffende wezenlijke informatie, bv, de naam van de klant of het doel van de huur, gehuurd werd.
  • De gefundeerde aanname van de veronderstelling, dat het in gebruiknemen van de verrichting/dienst, de veiligheid van andere huurders of medewerkers van gebouwen/appartementen of het aanzien van TOPDOMIZIL in gevaar brengt, zonder dat dit te wijten is aan de leiding of de organisatie van TOPDOMIZIL.
  • Een overtreding van punt 1.2 (onderhuur).
  6.4 TOPDOMIZIL moet de klant voor het uitoefenen van haar ontbindings-/ annuleringsrecht onverwijld op de hoogte brengen.
  6.5 Bij een rechtmatige ontbinding/annulering van TOPDOMIZIL ontstaat bij de klant geen recht op schadevergoeding.
 7. Garantie
  7.1 Eventuelle mankementen van het huurobject moeten onverwijld na het ontstaan ervan kenbaar gemaakt worden aan het verhuurbureauau. Indien de verhuurder niet binnen een passende termijn het mankement verhelpt of anderzijds uitkomst biedt, dan kan de huurder deels een huurvermindering verlangen. Onbeduidende schades zijn geen reden tot een minderingseis/aanspraak.
  7.2 Het Servicepersoneel is niet bevoegd dergelijke eisen toetekennen.
 8. Appartementbeschikbaarstelling, overdracht bij aankomst en bij vertrek
  8.1 De klant kan geen aanspraak maken op de beschikbaarstelling van een bepaald appartement, voor zover dat zich in hetzelfde appartementencomplex bevindt en dezelfde categorie heeft. TOPDOMIZIL is vrij de klant een alternatief appartement aan te beiden dat tot dezelfde catagorie behoort.
  8.2 Het appartement is op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar. De klant kan geen aanspraak maken op eerdere beschikbaarheid.
  8.3 Op de dag van vertrek moet het appartement uiterlijk 11.00 uur vrij gemaakt zijn en weer beschikbaar zijn. Daarna kan TOPDOMIZIL voor het extra gebruik van het appartement en de door haar daardoor ontstane schaden, 50% van de daghuurprijs (zoals in de prijslijst vermeld) in rekening brengen indien het apartement tot 18.00 uur gebruikt wordt, en 100% indien nog na 18.00 in gebruik. De klant staat het vrij, TOPDOMIZIL aan te tonen dat er voor hen geen of wezenlijk minder schade is ontstaan.
 9. Aansprakelijkheid van de verhuurder
  9.1 TOPDOMIZIL is aansprakelijk de naleving van de verplichtingen onstaan in de overeenkomst door zolgvuldigheid van ordentijlijke commercieel medewerkers. Een aanspraak op schadevergoeding voor de klant is uitgesproken. Met uitzondering van ontstane schades die leven, lichaam of gezondheid in gevaar brengen, schades onstaan door plichtsverzuim van de verhuurder, en overige schades, die te wijten zijn aan opzet of grove schuld van de zijde van de verhuurder, en schades die op een opzettelijke nalatigheid door schuld van overeengekomen plichten uit de overeenkomst wijzen. Een plichtverzuim van de verhuurder staat gelijk aan een wettelijke overtreding Indien er storingen of gebreken aan de verrichtingen/diensten van de verhuurder optreden, zal TOPDOMIZIL na ervan op de hoogste te zijn gesteld, ervoor zorgen dat er uitkomst geboden wordt.De klant is verplicht, al het mogelijke te doen om de storing te voorkomen en de schade zo gering mogelijk te houden
  9.2 Voor schaden aan eigendommen van de klant is TOPDOMIZIL volgens wettelijke regelingen verantwoordelijk, dat is ten hoogste 100x de kamerprijs, ten hoogste 1000,-Euro, zowel voor geld, waardepapieren als kostbaarheden tot 300,- Euro. De aansprakelijkheid vervalt, indien de klant niet na diefstal, verstoring of beschadiging direct melding maakt bij TOPDOMIZIL (§ 703 BGB). Voor een verdere aanspraak van de verhuurder geldt punt 10.1
  9.3 In zoverre de klant een garageplaats of een parkeerplek ter beschikking gesteld, ook tegen betaling, onstaat daardoor geen bewakingsovereenkomst. Bij beschadigingen of diefstal van op het grondstuk van het appartementencomplex geparkeerde autos of inhoud ervan, is de verhuurder niet aansprakelijk, tenzij bij opzet of door grote nalatigheid. Punt 10.1 geldt hier ook.
  9.4 Berichten, post en pakketjes voor de gasten worden zorgvuldig behandeld. De verhuurder neemt deze in ontvangst, bewaart ze en kan, indien gewenst, tegen betaling deze ook doorsturen.
 10. Aansprakelijheid van de huurder
  10.1 De huurder mag het aan hem overgegeven huurobject uitsluitend gebruiken voor de in de overeenkomst afgesproken doeleinden en moet het zorgvuldig behandelen. Tijdens zijn verblijf moet hij zich op zo een wijze gedragen dat andere huurders niet gestoord worden en dat schades aan de inrichting voorkomen worden.
  10.2 Geeft de huurder of een van zijn begeleidende personen aanleiding tot klachten bij andere huurders, of spreekt het gebruik van het huurobject het verdrag tegen, dan kan de betreffende huurder, door TOPDOMIZIL gewaarschuwd worden. Bij een herhaling is de verhuurder gerechtigt de huurovereenkomst volgens § 553 BGB direct te ontbinden.
  10.3 Voor schades ontstaan na teruggave van het huurobject aan de verhuurder, voor zover die niet betrekking hebben op omstandigheden waar de verhuurder zelf voor moet zorgen, is de huurder aansprakelijk.
  10.4 De huurder geeft, bij een langdurigere overeenkomst, vertegenwoordigers van TOPDOMIZIL toegang tot het appartement, om de toestand van het appartement te controlleren of te zien of de overeenkomst nageleefd wordt, of om reparaties uit te voeren.
  10.5 De huurder stemt erin toe bij aankomst, een sleutel te ontvangen, die bij vetrek weer in te leveren is. Bij verlies van de sleutel is voor de kosten van een nieuw slot een totaal bedrag van 100,00 € te betalen.
  10.6 Indien schade pas na vertek vastgesteld kon worden, wordt door de verhuurder bij de vaststelling van de schade (dat heet bij het reinigen van het appartement voor de volgende huurder) direct met getuigen een schadenprotocol aangemaakt, en worden de schades met een kopie van het protocol schriftelijk kenbaar gemaakt aan de huurder.
  10.7 Indien het creditcard nummer voorhanden is van de huurder, is de verhuurder gerechtigd, het bedrag voor de ontstane schades af te boeken.
  10.8 Het aanbrengen van dekoratie in de appartementen is slechts na toestemming van TOPDOMIZIL toegestaan. De klant moet instaan voor de toelaatbaarheid van de dekoratie. De klant is verantwoordelijk voor de dekoratie en TOPDOMITIL is niet verantwoordelijk voor klachten van derden betreffende de dekoratie.
  10.9 De huurder stemt erin toe, dat hij verantwoordelijk is voor door hem gewenste verrichtingen/diensten die hij heeft besteld
 11. Slotbepalingen
  11.1 Veranderingen of aanvullingen in de overeenkomst, of de algemene bedrijfsvoorwaarden betreffende de overdracht moeten schriftelijk gedaan worden. Eenzijdige veranderingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.
  11.2 Het gerechtshof voor commercieel verkeer is uitsluitend dat op de plek van TOPDOMIZIL- ook voor betalings en wisselkoersverschillen- dit geldt voor het commercieel verkeer ook voor klanten, die geen algemeen gerechtshof in het binnenland hebben.
  11.3 Zouden enige bepalingen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden ineffectief of nietig worden, dan beinvloedt dat niet de geldigheid van de overige bepalingen. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften.


  Stand: 26. Februari 2007


Terug Afdrukken
 


 
powered by hotelwebservice 2020